Homepage Header
Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer en privacyverklaring

We hebben deze privacyverklaring opgesteld om te laten zien hoe hard we bij Alltech proberen de privacy van onze onlinebezoekers te beschermen.

We hanteren een helder privacybeleid: we verzamelen via deze website informatie die u vrijwillig verstrekt.
Alltech kan technologie gebruiken om niet-persoonlijke informatie van onlinebezoekers te verkrijgen om de onlinebeleving te verbeteren, bijvoorbeeld door het totale aantal bezoekers van gedeelten van onze website bij te houden. Alltech ondersteunt branche-initiatieven, zoals TRUSTe, om privacyrechten op internet en in alle aspecten van elektronische media te handhaven.

Alltech verzamelt persoonlijk identificeerbare gegevens wanneer deze vrijwillig door een bezoeker worden verstrekt. Zo kan Alltech bijvoorbeeld om persoonlijk identificeerbare informatie vragen om te voldoen aan een verzoek om een abonnement op een bedrijfsnieuwsbrief of naar aanleiding van een verzoek om meer informatie over een product.

Het is het beleid van Alltech om persoonlijk identificeerbare informatie alleen te gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden van Alltech. Het privacybeleid van Alltech kan zonder kennisgeving van tijd tot tijd worden bijgewerkt, maar wordt op deze pagina geplaatst. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast.


Gebruiksvoorwaarden

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Lees en controleer deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u deze website opent of gebruikt. Door deze site te openen of te gebruiken, bevestigt u dat u de Gebruiksvoorwaardenovereenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, mag u de site niet openen of gebruiken.


1. Gebruik van de website

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve en educatieve doeleinden. Bepaalde delen van deze website zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen, waaronder medewerkers en klanten van Alltech en het algemene publiek. Deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst is van toepassing op uw toegang tot en gebruik van informatie op de website. Door deze website te openen en gebruiken, gaat u, zonder beperking of voorbehoud, akkoord met deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst.


2. Inhoud

Alltech zal redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar geeft geen garanties en doet geen verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, courantheid of volledigheid van de informatie op deze website. U gaat ermee akkoord dat uw toegang tot en gebruik van deze website en de inhoud daarvan op uw eigen risico gebeuren. Alltech wijst alle garanties af, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, met inbegrip van garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doeleinde. Alltech noch partijen die betrokken zijn bij het maken, produceren of leveren van deze website aanvaardt/aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, incidentele of indirecte schade, gevolgschade of schadevergoedingen, voortvloeiend uit toegang tot, gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze website, of fouten of weglatingen in de inhoud ervan. Onder deze beperking valt ook schade aan uw computerapparatuur of virussen die uw computerapparatuur infecteren.

3. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Alltech en de functionarissen, directeuren, medewerkers, agenten, leveranciers en externe partners van Alltech schadeloos te stellen van, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, als resultaat van schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden.


4. Privacy

Alltech respecteert de privacy van de gebruikers van de website van Alltech. Raadpleeg het Privacybeleid van Alltech. Daarin worden de rechten en verantwoordelijkheden van gebruikers toegelicht met betrekking tot informatie die op deze website wordt vrijgegeven.


5. Websites en koppelingen van derden

Deze website kan koppelingen of verwijzingen naar andere websites bevatten, die worden onderhouden door derden waarover Alltech geen controle heeft. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend verstrekt voor het gemak. Bovendien kan deze website worden geopend via koppelingen van derden waarover Alltech geen controle heeft. Alltech geeft geen garanties en doet geen verklaringen van welke raad dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, courantheid of volledigheid van informatie op dergelijke websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel van welke aard dan ook die of dat voortvloeit uit dergelijke inhoud of informatie. Het opnemen van koppelingen van derden impliceert geen goedkeuring van of aanbeveling door Alltech.

6. Productinformatie

Door de informatie die door middel van deze media wordt gepresenteerd, te openen, doet elke gebruiker, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van claims met betrekking tot het gebruik van materialen of informatie die door middel van het systeem beschikbaar zijn/is gemaakt, en ontslaat Alltech en dochterondernemingen van Alltech, voor zover wettelijk toegestaan, van dergelijke claims. Alltech aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade als gevolg van het gebruik van het materiaal. Met name en zonder de algemeenheid van het bovenstaande te beperken, wordt informatie die in publicaties van Alltech wordt aangeboden, beschouwd als waar en correct ten tijde van de publicatie. Wijzigingen in omstandigheden na de publicatie kunnen de nauwkeurigheid van bepaalde informatie beïnvloeden, en Alltech geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid van informatie of adviezen.

7. Niet-vertrouwelijke informatie

Onder voorbehoud van toepasselijke voorwaarden uit ons Privacybeleid wordt alle communicatie die of ander materiaal dat u via internet of via e-mail of anderszins op een website van Alltech plaatst, zoals vragen, opmerkingen en suggesties, beschouwd als niet-vertrouwelijk en Alltech heeft geen verplichting van welke aard dan ook met betrekking tot dergelijke informatie. Het staat Alltech vrij om ideeën, concepten, kennis of technieken in dergelijke communicatie te gebruiken voor elk gewenst doeleinde, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten.

8. Handelsmerken

Alle productnamen, al dan niet groot of met handelsmerksymbool gedrukt, zijn handelsmerken van Alltech, aan Alltech gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven, of licentiegevers of samenwerkingspartners van Alltech, tenzij anders aangegeven. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken of andere materialen, behalve voor zover toegestaan volgens dit document, is uitdrukkelijk verboden en kan in strijd zijn met wetgeving op het gebied van auteursrechten, handelsmerken, smaad, laster, privacy en publiciteit, en met regelgeving en statuten op het gebied van communicatie. We wijzen u erop dat Alltech de intellectuele eigendomsrechten van Alltech op de volledige omvang van de wet actief en agressief afdwingt.

9. Auteursrechten

De volledige inhoud van deze website valt onder auteursrechtelijke bescherming. Copyright © 2011 Alltech, Inc. De inhoud van websites van Alltech mag niet voor andere doeleinden worden gekopieerd dan voor niet-commerciële individuele naslagdoeleinden met behoud van alle kennisgevingen over auteursrechten en andere eigendomsrechten en mag daarna niet meer opnieuw worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opnieuw gedistribueerd. Behalve voor zover hierboven uitdrukkelijk voorzien, mag u informatie, tekst of documenten op deze website of delen daarvan niet in welke elektronische vorm of gedrukte versie dan ook kopiëren, weergeven, downloaden, distribueren, aanpassen, reproduceren, opnieuw produceren of opnieuw overbrengen, noch mag u afgeleide werken maken op basis van dergelijke afbeeldingen, tekst of documenten, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alltech. Niets in dit document kan worden opgevat als het geïmpliceerd of anderszins verlenen van een licentie of recht krachtens een patent of handelsmerk van Alltech of een derde partij.

10. Ongeldig indien verboden

Deze website en de inhoud daarvan zijn beoogd om te voldoen aan de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika, hoewel de informatie op de website toegankelijk is voor gebruikers buiten de Verenigde Staten van Amerika. Het is de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om bij de plaatselijke distributeur van Alltech te bevestigen of een specifiek product volgens de regelgeving is goedgekeurd in zijn of haar respectieve land. De op deze website weergegeven producten zijn mogelijk niet beschikbaar voor verkoop en/of zijn mogelijk niet geregistreerd en beschikbaar in alle landen waar Alltech wordt vertegenwoordigd. Claims met betrekking tot bepaalde producten zijn mogelijk niet goedgekeurd voor gebruik in alle landen.

11. Geldend recht

Op deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst en uw gebruik van de website is de wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika van toepassing, waarbij geen aanspraak kan worden gedaan op het principe van conflicterende wetgeving. Eventuele gerechtelijke stappen of procedures met betrekking tot deze website worden uitsluitend behandeld in een federale rechtbank of staatsrechtbank van bevoegde jurisdictie van het gemenebest van Kentucky.

12. Overige

Indien een bepaling uit deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, dan is een dergelijke bepaling scheidbaar zonder de afdwingbaarheid van de resterende bepalingen te beïnvloeden. Alltech behoudt zich het recht voor om materialen van deze website op elk gewenst moment naar eigen goeddunken aan te passen of te verwijderen.

13. Gebruik van cookies voor reclame en analyse

• Onze website plaatst een cookie op de vaste schijf van uw computer. Een ‘cookie’ is een bestand dat ons in staat stelt om de interesses van gebruikers bij te houden en om ons daarop te richten. Bovendien maakt onze website gebruik van externe cookies van Google Analytics voor display-adverteerders, onder meer voor de volgende functies:
• Demografische rapporten en interesserapporten van Google Analytics - hiermee krijgen we inzicht in anonieme, samengevoegde gedragsinformatie met betrekking tot de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers. Dit helpt ons inzicht te krijgen in browsegedrag, zodat we u een betere ervaring kunnen bieden wanneer u onze sites bezoekt.
• Impressierapporten van het Google Display Netwerk - hiermee krijgen we extra inzicht in wie onze betaalde digitale advertenties op andere websites heeft bekeken. Dit helpt ons onze advertenties te optimaliseren en af te stemmen.
• Integratie van het DoubleClick-platform en remarketing van Google Analytics - integratie van onze platforms voor webanalyse en betaalde advertenties, om ons extra inzichten te geven. Hierdoor kunnen we onze advertenties zodanig afstemmen dat u de juiste types en aanbiedingen te zien krijgt wanneer u zich op een andere website dan de onze bevindt.
• Cookies worden gebruikt om uw gebruik van onze website te analyseren en om u advertenties te laten zien wanneer u onze website bezoekt. De informatie die we via cookies verzamelen en met derde partijen delen, wordt samengevoegd en is daardoor anoniem (er staat geen persoonlijke informatie in die eenvoudig naar u terug is te leiden). De informatie kan worden gebruikt om u advertenties met betrekking tot onze producten te laten zien wanneer u onze website of websites van derden bezoekt. Informatie over het privacybeleid van Google vindt u hier.
• We raden gebruikers aan om cookies in te schakelen in hun browser, om te profiteren van alle functies van onze website, maar de keuze om dit te doen, blijft bij de individuele gebruiker. In de meeste browsers kunt u cookies beheren. Dit verschilt per computer - raadpleeg het Help-menu van uw browser voor meer informatie.