Choose your language

To give you the best possible experience please select your preference.

Continue
Homepage Header

Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer en privacyverklaring

We hebben deze privacyverklaring opgesteld om te laten zien hoe hard we bij Alltech proberen de privacy van onze onlinebezoekers te beschermen.

We hanteren een helder privacybeleid: we verzamelen via deze website informatie die u vrijwillig verstrekt.
Alltech kan technologie gebruiken om niet-persoonlijke informatie van onlinebezoekers te verkrijgen om de onlinebeleving te verbeteren, bijvoorbeeld door het totale aantal bezoekers van gedeelten van onze website bij te houden. Alltech ondersteunt branche-initiatieven, zoals TRUSTe, om privacyrechten op internet en in alle aspecten van elektronische media te handhaven.

Alltech verzamelt persoonlijk identificeerbare gegevens wanneer deze vrijwillig door een bezoeker worden verstrekt. Zo kan Alltech bijvoorbeeld om persoonlijk identificeerbare informatie vragen om te voldoen aan een verzoek om een abonnement op een bedrijfsnieuwsbrief of naar aanleiding van een verzoek om meer informatie over een product.

Het is het beleid van Alltech om persoonlijk identificeerbare informatie alleen te gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden van Alltech. Het privacybeleid van Alltech kan zonder kennisgeving van tijd tot tijd worden bijgewerkt, maar wordt op deze pagina geplaatst. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast.


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN ALLTECH COPPENS B.V

1-Definities
Werkdag:
een dag (niet zijnde een zaterdag, zondag of feestdag) waarop de banken in Amsterdam geopend zijn.
Voorwaarden:
deze Algemene Voorwaarden.
Overeenkomst:
de overeenkomst tussen de Leverancier en de Koper betreffende de koop en verkoop van de Goederen in overeenstemming met deze Voorwaarden.
Koper:
de persoon of onderneming die de Goederen van de Leverancier koopt en/of de levering daarvan aanvaardt.
Goederen:
de Goederen (of een deel daarvan) die in de Inkooporder worden gespecificeerd.
Intellectuele eigendom:
alle materiële en immateriële: (i) rechten op auteursrechtelijk beschermde werken, met inbegrip van auteursrechten, morele rechten, naburige rechten en afgeleide werken, (ii) rechten op handelsmerken en handelsnamen, (iii) rechten op knowhow en handelsgeheimen, (iv) octrooien, modelrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, en (v) alle overige intellectuele eigendomsrechten (van elke soort en aard, hoe dan ook genaamd), voortvloeiend uit enige wet, verdrag, overeenkomst, licentie of anderszins, tezamen met alle registraties, eerste aanvragen, vernieuwingen, uitbreidingen, voortzettingen, verdelingen of heruitgaven daarvan in verband met de Goederen.
Inkooporder:
de bestelling van Goederen door de Koper zoals schriftelijk vastgelegd door de Koper (met inbegrip van, indien van toepassing, elke schriftelijke aanvaarding door de Koper van een formele schriftelijke offerte van de Leverancier).
Specificatie:
de specificaties voor de Goederen zoals door de Leverancier vermeld op zijn website en/of zoals tussen Partijen schriftelijk overeengekomen.
Leverancier:
Alltech Coppens BV, gevestigd te 5705 DM Helmond, Nederland, Dwarsdijk 4.
Handelsgeheimen:
Alle Vertrouwelijke Informatie die aan de Koper wordt bekendgemaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle ideeën, concepten, structuren, kosten, specificaties, recepten, ingrediënten, formuleringen, samenstellingen, documentatie, ontwerpen, technieken, tekeningen, hardware, software, gegevens, prototypes, processen, technologie, knowhow, ontwerp- en/of ontwikkelingsmethoden, uitvindingen en/of andere technische, zakelijke, marketing-, planning-, commerciële en/of financiële informatie en/of gegevens, ongeacht, hoe dergelijke informatie wordt meegedeeld (met inbegrip van mondeling en/of in documentaire en/of machineleesbare vorm en/of in de vorm van monsters waaruit de informatie kan worden afgeleid) die, indien zij in tastbare vorm wordt meegedeeld, de vermelding "vertrouwelijk" of "eigendomsrechtelijk" draagt of, indien zij mondeling wordt meegedeeld, door de Leverancier als vertrouwelijk wordt aangemerkt of van een type is waarvan de Koper redelijkerwijs moet weten dat het vertrouwelijk is. Website: www.alltechcoppens.com
Interpretatie:

a) een verwijzing naar een wet of een wettelijke bepaling is een verwijzing naar die wet of bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Een verwijzing naar een wet of een wettelijke bepaling omvat tevens alle afgeleide wetgeving die krachtens deze wet of wettelijke bepaling, zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld, is uitgevaardigd.
b) Elke zin die wordt ingeleid door de termen met inbegrip van, inclusief, met name, of soortgelijke uitdrukkingen, dient ter illustratie en beperkt niet de betekenis van de woorden die aan deze termen voorafgaan.
c) een verwijzing naar schriftelijk of op schrift gesteld omvat ook e-mails.

2 - Doel
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst met uitsluiting van alle andere voorwaarden die de Koper kan opleggen of trachten op te nemen of die geïmpliceerd zijn door handel, gewoonte, praktijk of verloop van zaken.

2.2 De Inkooporder vormt een aanbod van de Koper om de Goederen te kopen in overeenstemming met deze Voorwaarden. De Koper is er verantwoordelijk voor dat de bepalingen van de Inkooporder en alle door de Koper ingediende specificaties volledig en juist zijn.

2.3 De Inkooporder wordt pas geacht te zijn aanvaard wanneer de Leverancier een schriftelijke aanvaarding van de Inkooporder afgeeft, op welk moment de Overeenkomst tot stand komt.

2.4 Alle monsters, tekeningen, beschrijvingen of reclamemateriaal opgesteld door de Leverancier en alle beschrijvingen of illustraties opgenomen in catalogi of brochures van de Leverancier zijn uitsluitend bedoeld om een benaderend en indicatief beeld te geven van de Goederen waarnaar in die catalogi of brochures wordt verwezen. Zij maken geen deel uit van de Overeenkomst, noch kan de Koper er enig recht aan ontlenen met betrekking tot de conformiteit van de Goederen.

2.5 Een door de Leverancier uitgebrachte prijsopgave voor de Goederen mag niet als aanbod worden aangemerkt. (Om twijfel te voorkomen: elke pro-formafactuur die door de Leverancier wordt verstrekt vormt een prijsopgave en wordt derhalve niet geacht een aanbod te zijn).

2.6 Een door de Leverancier gedaan aanbod is vrijblijvend, d.w.z. dat de Leverancier het aanbod te allen tijde kan intrekken, ook na aanvaarding daarvan. De leverancier is pas verplicht tot levering nadat hij een Inkooporder schriftelijk heeft bevestigd. De Koper doet hierbij afstand van het recht om (pogingen tot) gedwongen levering van Inkooporders die niet schriftelijk door de Leverancier zijn bevestigd.

2.7 De Leverancier kan aan zijn orderbevestiging (nadere) voorwaarden verbinden, zoals vooruitbetaling. De Leverancier kan de aanbiedingsprijs aanpassen totdat de Leverancier de order schriftelijk heeft bevestigd. In geval van een verhoging van de aanbiedingsprijs met meer dan 10 procent kan de Koper de Inkooporder kosteloos annuleren.

2.8 Eventuele onjuistheden in een orderbevestiging dienen binnen twee Werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging schriftelijk aan de Leverancier te worden gemeld, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt een juiste en volledige weergave van de Overeenkomst te zijn.

2.9 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan zonder dat de prijs schriftelijk is overeengekomen, is de Koper de prijs verschuldigd die gewoonlijk door de Leverancier bij het aangaan van de Overeenkomst wordt vastgesteld.

3 - Goederen
3.1 De Goederen, met inbegrip van de specificaties, worden beschreven op de Website en/of schriftelijk door partijen overeengekomen.

3.2 Voor zover de Goederen dienen te worden vervaardigd in overeenstemming met een door de Koper verzochte specificatie, zal de Koper de Leverancier vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en verliezen (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, reputatieverlies en alle rente, boetes en juridische en andere redelijke zakelijke kosten en uitgaven) die de Leverancier lijdt in verband met enige vordering die tegen hem wordt ingesteld wegens werkelijke of vermeende inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van een derde voortvloeiend uit of in verband met het gebruik door de Leverancier van een dergelijke specificatie.

3.3 De Leverancier behoudt zich het recht voor om de specificaties voor de Goederen of de van de Koper ontvangen Specificatie te wijzigen indien de toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten dit vereisen.

4 - Levering
4.1 Overeengekomen leveringsdata worden slechts bij benadering opgegeven en de datum van levering is voor de Koper niet van wezenlijk belang voor de Overeenkomst. Indien de Leverancier de Goederen niet binnen de overeengekomen leveringstermijn aan de Koper levert, dient de Koper de Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en een nadere termijn van ten minste veertien (14) dagen te stellen om de verkochte Goederen alsnog te leveren.

4.2 De Leverancier zal ervoor zorgen dat elke levering van Goederen vergezeld gaat van een leveringsbon met vermelding van de datum van de Inkooporder, alle relevante referentienummers van de Koper en de Leverancier, het soort Goederen en de hoeveelheid Goederen (met inbegrip van het codenummer van de Goederen, indien van toepassing) en, indien de Goederen in gedeelten worden geleverd, het openstaande saldo van de te leveren Goederen.

4.3 Tenzij anders overeengekomen, worden alle Goederen franco vervoerder (FCA) ICC Incoterms 2020 geleverd op de locatie van de Leverancier in Nettetal, Duitsland. Op eerste verzoek van de Leverancier is de Koper verplicht de gekochte Goederen in ontvangst te nemen. Indien de Koper de gekochte Goederen niet op eerste verzoek van de Leverancier in ontvangst neemt, zal de Leverancier de Goederen voor rekening en risico van de Koper opslaan. Indien de Leverancier in gebreke blijft de Goederen te leveren, heeft de Koper recht op een boete van 5% van de koopprijs van de Goederen. De Koper is niet gerechtigd om (verdere) schadevergoeding te vorderen wegens te late of niet-levering.

4.4 Indien de Koper de Goederen niet heeft afgenomen tien (10) Werkdagen na de dag waarop de Leverancier de Koper heeft meegedeeld dat de Goederen klaar zijn voor afhaling, kan de Leverancier de Goederen geheel of gedeeltelijk doorverkopen of anderszins van de hand doen en de Koper het eventuele overschot boven de prijs van de Goederen na aftrek van redelijke opslag- en verkoopkosten doorbetalen of de Koper het eventuele tekort in de prijs van de Goederen in rekening brengen.

4.5 De geleverde Goederen moeten in overeenstemming zijn met de Overeenkomst. De geleverde Goederen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien ze beantwoorden aan de specificaties, waarbij geringe afwijkingen en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen (waaronder in ieder geval afwijkingen in hoeveelheid tot [10] %) alsmede geringe, gebruikelijke of onvermijdelijke verschillen in kwaliteit, kleur, afmetingen, dikte, gewicht e.d. toelaatbaar zijn. De koper verklaart dat de gekochte Goederen geschikt zijn voor het door de koper beoogde gebruik indien de afgeleverde Goederen voldoen aan de overeengekomen specificaties/kenmerken, daaronder begrepen de ter zake toelaatbare afwijkingen.

4.6 De Leverancier is gerechtigd de verkochte goederen te leveren in de vorm van deelleveringen, die afzonderlijk kunnen worden gefactureerd en afzonderlijk dienen te worden betaald. Een klacht van de Koper met betrekking tot een bepaalde (deel)levering laat elke andere (deel)levering onverlet.

5 - Garantie, inspectie en rechtsmiddelen
5.1 Leverancier garandeert dat de aan Koper verkochte en geleverde Goederen voldoen aan de specificaties. Indien beweerd wordt dat Goederen gebrekkig/niet conform zijn en deze bewering door de Leverancier wordt geverifieerd, zal de Leverancier redelijke corrigerende maatregelen nemen (zoals beschreven in artikel 5).

LEVERANCIER GEEFT GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VAN DE PRODUCTEN VOOR EEN ANDER DOEL DAN AANBEVOLEN OP HET ETIKET VAN HET PRODUCT) MET BETREKKING TOT DE GOEDEREN, BEHALVE DE UITDRUKKELIJKE GARANTIES DIE IN DEZE VOORWAARDEN EN/OF IN DE OVEREENKOMST ZIJN OPGENOMEN.

5.2 Zodra de Koper de aangekochte Goederen ontvangt, dient de Koper de Goederen te inspecteren en na te gaan of de geleverde Goederen in overeenstemming zijn met de Specificaties. De Koper kan zich niet meer beroepen op de niet-conformiteit van de geleverde Goederen, tenzij hij de Leverancier daarvan schriftelijk in kennis stelt:
(a) in geval van zichtbare afwijkingen/gebreken: binnen veertien dagen na levering; en
(b) in geval van verborgen afwijkingen/gebreken: binnen veertien dagen na de datum waarop de Koper de afwijking/defect heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken (naargelang welke datum eerder valt).
Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die een bewering zouden rechtvaardigen dat de geleverde Goederen niet in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, verjaren één jaar na de verzending van de kennisgeving overeenkomstig dit artikel 5.2.

5.3 Onder voorbehoud van artikel 5, indien:
(a) de Koper de Leverancier tijdens de garantie-/inspectieperiode schriftelijk in kennis stelt van het feit dat sommige of alle Goederen gebreken vertonen/niet in overeenstemming zijn met de Overeenkomst;
(b) de Leverancier een redelijke gelegenheid wordt geboden om dergelijke Goederen te inspecteren; en
(c) de Koper (indien de Leverancier daarom verzoekt) dergelijke Goederen op kosten van de Leverancier retourneert aan de vestiging van de Leverancier, zal de Leverancier, naar eigen keuze, de gebrekkige Goederen herstellen of vervangen of de prijs van de gebrekkige Goederen volledig terugbetalen.

5.4 De Koper zal niet gerechtigd zijn om enige vordering in te stellen met betrekking tot niet-overeenstemmingen/gebreken in de Goederen in een van de volgende omstandigheden:
(a) de Koper blijft de Goederen gebruiken na hierover een klacht te hebben ingediend in overeenstemming met artikel 5.3;
(b) het gebrek is ontstaan doordat de Koper de aanwijzingen van de Leverancier met betrekking tot de opslag en het gebruik van de Goederen of (indien deze er niet zijn) de goede handelspraktijken met betrekking tot deze Goederen niet heeft opgevolgd;
c) het gebrek is ontstaan doordat de Leverancier zich heeft gericht naar een door de Koper verstrekte specificatie;
d) de Koper de Goederen zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier heeft gewijzigd; of
e) het gebrek is veroorzaakt door opzettelijke beschadiging, nalatigheid of abnormale opslag- of werkomstandigheden door de Koper; of
f) de Goederen afwijken van de Specificatie omdat de Leverancier wijzigingen heeft aangebracht om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan alle toepasselijke wettelijke voorwaarden of regelgeving.
5.5 Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle gerepareerde of vervangen Goederen die door de Leverancier worden geleverd.

6 - Eigendom en risico
6.1 De Koper draagt het risico van de verkochte Goederen vanaf het ogenblik van de levering. De eigendom van de Goederen gaat over, onder voorbehoud van de opschortende voorwaarden - zoals hieronder in dit artikel beschreven en tussen partijen overeengekomen - doordat de verkochte Goederen bij levering uitsluitend in de macht (en niet in het bezit) van de Koper worden gebracht.

6.2 De eigendom van de Goederen gaat pas op de Koper over wanneer (afhankelijk van welk tijdstip eerder valt):
(a) de Leverancier volledige betaling ontvangt (in vrijgemaakte fondsen) voor de Goederen en enige andere Goederen die de Leverancier aan de Koper heeft geleverd en waarvoor betaling verschuldigd is geworden, in welk geval de eigendom van de Goederen zal overgaan op het moment van betaling van al deze bedragen; en
(b) de Koper de Goederen doorverkoopt, in welk geval de eigendom van de Goederen op de Koper zal overgaan op het in artikel 6.4 bedoelde tijdstip.

6.3 Totdat de eigendom van de Goederen is overgegaan op de Koper, moet/zal de Koper:
a) de Goederen gescheiden van alle andere Goederen in het bezit van de Koper opslaan, zodat zij gemakkelijk identificeerbaar blijven als eigendom van de Leverancier;
(b) geen merktekens of verpakkingen van de Goederen verwijderen, onleesbaar maken of uitwissen;
(c) de Goederen in goede staat houden en ze vanaf de datum van levering tegen alle risico's verzekeren;
(d) de Leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen indien hij wordt getroffen door een van de in artikel 8.1 genoemde gebeurtenissen; en
(e) de Leverancier van alle informatie met betrekking tot de Goederen voorzien waarom de Leverancier van tijd tot tijd kan verzoeken.

6.4 Onder voorbehoud van artikel 6.5 mag de Koper de Goederen doorverkopen of gebruiken (maar niet anderszins) in het kader van de normale bedrijfsuitoefening voordat de Leverancier betaling voor de Goederen heeft ontvangen. Indien de Koper de Goederen evenwel voor die tijd doorverkoopt:
(a) doet hij dit als principaal en niet als agent van de Leverancier; en
(b) zal de eigendom van de Goederen van de Leverancier op de Koper overgaan onmiddellijk vóór de datum van wederverkoop door de Koper.

6.5 Indien, voordat de eigendom van de Goederen op de Koper overgaat, een van de in artikel 8.1 opgesomde gebeurtenissen zich voordoet, dan zal, zonder enig ander recht of rechtsmiddel van de Leverancier te beperken:
(a) het recht van de Koper om de Goederen door te verkopen of te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf onmiddellijk ophouden; en
(b) kan de Leverancier op elk ogenblik:
(i) van de Koper eisen dat hij alle Goederen die hij in zijn bezit heeft en die niet zijn doorverkocht of onherroepelijk in een ander product zijn verwerkt afstaat; en
(ii) indien de Koper nalaat hieraan onmiddellijk gevolg te geven, het terrein van de Koper of van een derde waar de Goederen zijn opgeslagen betreden teneinde deze terug te halen.

6.6 Indien de Leverancier niet binnen dertig (30) Werkdagen na de datum/verzending van de factuur de volledige koopprijs heeft ontvangen, kan de Leverancier de geleverde Goederen terugvorderen door middel van een schriftelijke verklaring gericht aan de Koper. Deze verklaring heeft tot gevolg dat de koop wordt ontbonden en dat het recht van de Koper om de eigendom van de geleverde goederen te behouden/verkrijgen komt te vervallen.

6.7 In geval van faillissement of surséance van betaling van Koper heeft terugvordering door Leverancier geen gevolgen indien de curator/bewindvoerder de verschuldigde koopprijs binnen een door Leverancier gestelde termijn voldoet of voor deze betaling zekerheid wordt gesteld.

6.8 De rechten van Leverancier uit hoofde van dit artikel vervallen niet door tijdsverloop, doch eerst na betaling van de volledige koopprijs door Koper.

7 - Prijs en betaling
7.1 De prijs van de Goederen is de prijs vermeld in de Inkooporder en/of de Orderbevestiging.

7.2 De Leverancier heeft het recht om de prijs van de Goederen te verhogen door middel van een kennisgeving aan de Koper op elk moment tot tien (10) Werkdagen voorafgaand aan de levering, om eventuele kostenstijgingen van de Goederen te weerspiegelen die het gevolg zijn van:
(a) een verzoek van de Koper om de leveringsdatum(s), hoeveelheden of soorten van bestelde Goederen of de specificatie te wijzigen; of
(b) een vertraging veroorzaakt door instructies van de Koper of het verzuim van de Koper om de Leverancier te voorzien van adequate of accurate informatie of instructies.

7.3 De prijzen voor de Goederen zijn:
(a) exclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW) die door de Koper aan de Leverancier verschuldigd is bovenop het geldende tarief onder voorbehoud van ontvangst van een geldige BTW-factuur;
(b) Free Carrier (FCA) ICC Incoterms 2020, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Partijen.

7.4 De Leverancier kan de Koper een factuur sturen (per post of per e-mail) voor de Goederen op of op enig moment na voltooiing van de levering.

7.5 Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen (onder meer door middel van een door de Leverancier verstrekte prijslijst, proforma, verkoopbevestiging of factuur) zal de Koper de factuur binnen dertig (30) Werkdagen na factuurdatum volledig en in vrijgemaakte fondsen betalen. De betaling geschiedt rechtstreeks op de door de Leverancier schriftelijk opgegeven bankrekening (ter verduidelijking: cheques worden niet aanvaard). Dit is een laatste/absolute betalingstermijn.

7.6 Indien Koper enige uit hoofde van de Overeenkomst aan Leverancier verschuldigde betaling niet op de vervaldag heeft verricht is Koper naast de openstaande bedragen aan Leverancier de wettelijke Nederlandse handelsrente verschuldigd, berekend over het opeisbare en nog openstaande bedrag.

7.7 De Koper zal alle krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen volledig en zonder verrekening, tegenvordering, inhouding of uitstel betalen (met uitzondering van elke mindering of inhouding die door de wet wordt vereist). De Leverancier is te allen tijde gerechtigd, zonder beperking van zijn overige rechten of rechtsmiddelen, om enig bedrag dat hij van de Koper te vorderen heeft te verrekenen met enig bedrag dat de Leverancier aan de Koper verschuldigd is.

7.8 Klachten over de juistheid van de factuur dienen door de Koper binnen tien (10) Werkdagen na de datum/verzending van de factuur schriftelijk aan de Leverancier te worden gezonden. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht om te reclameren over de juistheid van de factuur. In geval van een tijdige en gerechtvaardigde klacht zal de Leverancier de onjuiste factuur crediteren en de Koper een nieuwe factuur sturen.

7.9 Koper verleent Leverancier hierbij voorafgaande toestemming tot overdracht of verpanding van de vorderingen die Leverancier op Koper heeft.

8 - Beëindiging
8.1 Onverminderd zijn andere rechten of rechtsmiddelen kan de Leverancier deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Koper indien:
(a) de Koper in strijd handelt met één van de bepalingen van de Overeenkomst (met inbegrip van deze Voorwaarden) en (indien een dergelijke inbreuk ongedaan kan worden gemaakt) nalaat deze inbreuk ongedaan te maken binnen zeven (7) Werkdagen na schriftelijke kennisgeving aan de Koper;
(b) de Koper failliet gaat, surseance van betaling aanvraagt, stappen onderneemt of actie onderneemt met betrekking tot het starten van een insolventieprocedure, voorlopige vereffening of een akkoord of regeling met zijn schuldeisers (anders dan in verband met een solvente herstructurering), wordt ontbonden (vrijwillig of op last van de rechtbank, tenzij met het oog op een solvente herstructurering), een curator krijgt aangesteld over een van zijn activa of zijn activiteiten staakt;
(c) de Koper zijn bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk staakt, met beëindiging ervan dreigt of deze geheel of gedeeltelijk stopzet; of
(d) de financiële positie van de Koper zodanig verslechtert dat naar de mening van de Leverancier het vermogen van de Koper om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst naar behoren na te komen in gevaar komt;
e) de Leverancier objectieve redenen en/of aanwijzingen heeft dat de Koper betrokken is bij belastingontduiking, fraude en/of andere criminele activiteiten.

8.2 Zonder beperking van zijn andere rechten of rechtsmiddelen, kan de Leverancier de levering van de Goederen opschorten op grond van de Overeenkomst of enige andere akkoord tussen de Koper en de Leverancier, indien de Koper wordt onderworpen aan een van de in artikel 8.1 genoemde gebeurtenissen of indien de Leverancier redelijkerwijs van mening is dat de Koper zal worden onderworpen aan een van deze gebeurtenissen of indien de Koper nalaat op de vervaldatum enig bedrag te betalen dat op grond van de Overeenkomst verschuldigd is.

8.3 Indien de Overeenkomst van onbepaalde duur is, heeft elke partij het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand per jaar van de overeenkomst (warrbeij onder een jaar twaalf opeenvolgende maanden worden verstaan), met dien verstande dat de vereiste opzegtermijn nooit meer dan drie (3) maanden zal bedragen.

8.4 De investeringen die de partijen doen in verband met de uitvoering van de Overeenkomst zijn voor eigen rekening en risico van de partijen. In geval van een rechtmatige beëindiging van de Overeenkomst door een der partijen heeft de andere partij geen recht op enige schadevergoeding in verband met deze beëindiging.

8.5 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, worden alle vorderingen die de Leverancier op de Koper heeft of mocht verkrijgen onmiddellijk opeisbaar en zal de Koper alle aan de Leverancier verschuldigde facturen en rente onmiddellijk aan de Leverancier betalen.

8.6 De beëindiging van de Overeenkomst heeft geen invloed op de rechten en rechtsmiddelen van de partijen die op het ogenblik van de beëindiging zijn ontstaan, met inbegrip van het recht om schadevergoeding te eisen voor een schending van deze Overeenkomst die op of vóór het ogenblik van de beëindiging bestond.

8.7 Niettegenstaande de rechten die uit de Overeenkomst voortvloeien, zien de partijen af van het recht om de Overeenkomst te beëindigen buiten de bepalingen van dit artikel 8. De partijen zien (geheel of gedeeltelijk) af van het recht om de Overeenkomst te annuleren, te herroepen, te ontbinden of te beëindigen of om enige rechtsvordering tot annulering, herroeping, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) in te stellen, tenzij anders overeengekomen.

8.8 Alle bepalingen van de Overeenkomst die uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld zijn om in werking te treden of van kracht te blijven bij of na beëindiging, blijven onverminderd van kracht.

9 - Beperking van aansprakelijkheid
9.1 Indien Leverancier jegens Koper aansprakelijk is en op grond daarvan schade van Koper dient te vergoeden geldt de in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid. De beperking van de aansprakelijkheid in dit artikel geldt alleen dan niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Leverancier of van personen belast met de leiding van zijn bedrijf.

9.2 De Leverancier heeft ter dekking van zijn aansprakelijkheidsrisico's een productaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Indien Koper schade lijdt waarvoor Leverancier op grond van productaansprakelijkheid aansprakelijk is, zal Leverancier op eerste schriftelijk verzoek van Koper de schadeclaim bij de verzekeraar van Leverancier indienen en vergoeding van de door Koper geleden schade verlangen. Indien de verzekeraar van de Leverancier de schadeclaim aanvaardt en de Koper vergoedt voor de door de Koper geleden schade, zal de Koper de Leverancier het toepasselijke eigen risico van de Leverancier vergoeden.

9.3 Indien de (product)aansprakelijkheidsverzekering van Leverancier geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot de door Leverancier werkelijk ontvangen koopprijs (exclusief BTW) van de geleverde Goederen die de schade hebben veroorzaakt.

9.4 De Koper doet hierbij afstand van het recht om enige andere schade te vorderen dan de schade bestaande uit de door hem geleden schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, dat de geleden schade aan die gebeurtenis kan worden toegerekend. Gederfde winst, gederfde omzet of (andere) bijzondere, indirecte of gevolgschade komt niet voor vergoeding door de Leverancier in aanmerking.
9.5 Vorderingen en verweren gegrond op feiten die de stelling rechtvaardigen dat Koper schade heeft geleden waarvoor de Leverancier aansprakelijk is verjaren door verloop van één jaar te rekenen vanaf de datum waarop de schade is ontstaan.

10 - Overmacht
10. 1. Het verzuim van de Leverancier om (een deel van) de levering uit te voeren of om een van zijn verplichtingen op de vervaldag na te komen wordt geacht te zijn verontschuldigd indien dit geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door overmacht, brand, explosie, risico's op zee, overstroming, droogte, epidemie, pandemie, oorlog, oproer, burgerlijke onlusten, sabotage, ongeval, embargo, officiële voorrang, vordering of toewijzing of door een handeling/maatregel van een overheidsinstantie of een tekort of tekortkoming in de levering van materialen, de scheepsruimte of arbeid of door stakingen of andere industriële verstoringen, verlies van of schade aan Goederen tijdens het vervoer, of een gebeurtenis, handeling, oorzaak of zaak buiten de macht van de Leverancier en de Leverancier zal geen verplichting of aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of in verband staat met een dergelijke tekortkoming.

10.2 In geval van tijdelijke overmacht in de zin van dit artikel worden de wederzijdse verplichtingen van Partijen opgeschort totdat de overmacht is opgeheven (behoudens betaling door de Koper van geleverde Goederen). In geval van een langdurige belemmering van de uitvoering door overmacht van meer dan 180 dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving. Partijen kunnen dan geen aanspraak maken op nakoming, schadevergoeding om deze reden en/of uitstel.

11 - Handelsgeheimen
11.1 De Leverancier heeft geïnvesteerd in de verwerving, ontwikkeling en toepassing van waardevolle knowhow en bedrijfsinformatie. Om het doel van de Overeenkomst mogelijk te maken en ten volle te profiteren van de zakelijke mogelijkheden acht de Leverancier de openbaarmaking van Handelsgeheimen van essentieel belang. De Leverancier is echter alleen bereid de Handelsgeheimen bekend te maken indien de Koper zich ertoe verbindt de Handelsgeheimen niet te verwerven, te gebruiken of bekend te maken buiten het kader van de Overeenkomst.

11. 2 De Koper stemt ermee in om (i) de Handelsgeheimen niet te verwerven, te gebruiken of bekend te maken buiten het toepassingsgebied van de Overeenkomst, (ii) de Handelsgeheimen geheim te houden, (iii) de samenstelling van het materiaal of enig tastbaar of ontastbaar voorwerp dat de Handelsgeheimen belichaamt, niet terug te ontwikkelen of te demonteren, (iv) de Handelsgeheimen alleen bekend te maken aan haar werknemers, onafhankelijke opdrachtnehmers of andere derden die van deze informatie op de hoogte moeten zijn om de Overeenkomst uit te voeren, en op voorwaarde dat deze werknemers, onafhankelijke opdrachtnemers of andere derden in een schriftelijke overeenkomst die niet minder beperkend of uitvoerig is dan dit artikel, ermee hebben ingestemd de Handelsgeheimen niet te verwerven, te gebruiken of bekend te maken.

11.3 De voorgaande verplichtingen zijn niet van toepassing indien de vermeende verwerving, gebruik of openbaarmaking van de Handelsgeheimen heeft plaatsgevonden in een van de volgende omstandigheden:
a) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, zoals neergelegd in het EU-Handvest, met inbegrip van de eerbiediging van de vrijheid en de pluriformiteit van de media;
b) wegens het aan het licht brengen van wanpraktijken, wanbeheer of onwettige activiteiten, op voorwaarde dat de verweerder heeft gehandeld om het algemeen belang te beschermen;
c) voor openbaarmaking door werknemers aan hun vertegenwoordigers in het kader van de rechtmatige uitoefening van hun functie door die vertegenwoordigers overeenkomstig de EU-wetgeving of de nationale wetgeving, op voorwaarde dat de openbaarmaking noodzakelijk was voor die uitoefening;
d) ter bescherming van een rechtmatig belang dat erkend is op grond van de EU-wetgeving of de nationale wetgeving.

11.6 De Koper zal ervoor zorgdragen en staat er jegens de Leverancier voor in dat al zijn verbonden bedrijven de bepalingen van dit artikel zullen naleven.

12 - Intellectuele eigendom
12.1 De Leverancier behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de Goederen en de Intellectuele Eigendom. Niets in de Overeenkomst zal een overdracht van Intellectuele Eigendom aan de Koper vormen of geacht worden te vormen.

12.2 De Koper verbindt zich ertoe op geen enkele wijze, direct of indirect, door gebruik of anderszins, inbreuk te maken op de Intellectuele Eigendom of deze te betwisten, en erkent dat de Leverancier de begunstigde is met betrekking tot de Intellectuele Eigendom.

12.3 De Leverancier verleent de Koper het niet-exclusieve recht om de Intellectuele Eigendom te gebruiken, maar uitsluitend voor de uitvoering van de Overeenkomsten in het exclusieve belang van de Leverancier. Bij het verstrijken of beëindigen van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal de Koper het voornoemde gebruik onmiddellijk staken.

12.4 De Koper zal de etiketteringsbepalingen van de merken- en auteurswet volledig naleven.

12.5 Koper verbindt zich de merken van Leverancier of met deze merken overeenstemmende merken niet op eigen naam of op naam van een andere persoon of onderneming te registreren, te gebruiken of te deponeren en de merken niet met zijn eigen onderneming in verband te brengen, tenzij dit geschiedt ten behoeve van de Overeenkomst.

12.6 Koper zal Leverancier onverwijld in kennis stellen van enige inbreuk op de Intellectuele Eigendom en zal Leverancier alle noodzakelijke assistentie verlenen bij de verdediging van haar Intellectuele Eigendomsrechten. Tijdens de duur van de Overeenkomst kan de Leverancier naar eigen inzien een vordering wegens inbreuk op of ongeldigheid van de Intellectuele Eigendom instellen of verdedigen.

12.7 De Koper draagt er zorg voor en staat er jegens de Leverancier voor in dat al zijn verbonden bedrijven de bepalingen van dit artikel zullen naleven.

13 - Algemeen
13.1 - Overdracht en andere handelingen
a) De Leverancier is te allen tijde gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, te verpanden, te bezwaren, uit te besteden of anderszins te verhandelen.
b) De Koper kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst slechts overdragen, verpanden, in onderpand geven, uitbesteden, in bewaring geven of anderszins behandelen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.

13.2 - Gehele overeenkomst
a) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen, vormt de Overeenkomst (inclusief deze Voorwaarden) de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt en annuleert het alle eerdere overeenkomsten, beloften, verklaringen, garanties en afspraken tussen de partijen, hetzij schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst.
(b) De Koper stemt ermee in dat hij geen rechtsmiddel heeft met betrekking tot enige verklaring, vertegenwoordiging, convenant of garantie (ongeacht of deze onschuldig of onachtzaam is gedaan) die niet in de Overeenkomst (inclusief deze Voorwaarden) is opgenomen.

13.3 - Variatie
Geen enkele wijziging van de Overeenkomst of enige aanvullende of afwijkende voorwaarden zal van kracht zijn, tenzij schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de partijen of schriftelijk bevestigd door de Leverancier door middel van een Orderbevestiging.

13.4 - Ontheffing
Geen verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel zal van kracht zijn, tenzij deze schriftelijk is vastgesteld, en zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand met betrekking tot een volgende schending of verzuim. Geen enkele vertraging of nalatigheid in de uitoefening of enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht of rechtsmiddel zal gelden als een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal het de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.

13.5 - Salvatorische clausule
Indien een bepaling of een deel van een bepaling van de Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd in de mate die nodig is om haar geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de betrokken bepaling of deelbepaling geacht te zijn geschrapt. De wijziging of schrapping van een bepaling of een deel van een bepaling overeenkomstig deze alinea doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van de Overeenkomst.

13.6 - Mededelingen
a) Kennisgevingen of andere mededelingen die op grond van of in verband met de Overeenkomst aan een partij worden gedaan dienen schriftelijk te worden gedaan en te worden gericht aan de statutaire zetel (indien het een vennootschap betreft) of de hoofdvestiging (in alle andere gevallen) of een ander adres dat de partij in overeenstemming met deze artikel schriftelijk aan de andere partij heeft medegedeeld en dienen persoonlijk te worden bezorgd of te worden verzonden per voorafbetaalde eerste klas post of andere overnight koeriersdienst, commerciële koeriersdienst of per e-mail.
(b) Een kennisgeving of andere mededeling wordt geacht te zijn ontvangen: indien persoonlijk afgeleverd, op het in artikel 13.6(a) vermelde adres; indien verzonden per voorafbetaalde eerste klasse post of andere overnight koerier om 9.00 uur op de tweede werkdag na verzending; indien afgeleverd door een commerciële koeriersdienst, op de datum en het tijdstip waarop het bewijs van aflevering van de koerier is ondertekend; of indien verzonden per e-mail, één werkdag na verzending.
c) De bepalingen van dit lid zijn niet van toepassing op de betekening en kennisgeving van processtukken of andere gerechtelijke stukken.

13.7 - Rechten van derden
Geen enkele andere partij dan de Partijen zal enig recht hebben om enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen.

13.8 - Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding(en) tussen de Leverancier en de Koper, waaronder de Overeenkomst en deze voorwaarden (en het bestaan en de geldigheid daarvan) en de tussen hen gesloten (nadere) overeenkomsten (en het bestaan en de geldigheid daarvan) is Nederlands recht van toepassing.

13.9 - Bevoegde rechtbank
a) Leverancier en Koper verklaren zich hierbij bij uitsluiting bevoegd van de Rechtbank Oost-Brabant (de “bevoegde rechtbank") ten aanzien van beslissingen in geschillen (“geschillen") die zijn ontstaan of zullen ontstaan in verband met de tussen hen bestaande rechtsverhouding(en), onverminderd het recht van Leverancier om de haar toekomende aanspraken aanhangig te maken bij (i) het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) overeenkomstig het van tijd tot tijd voor arbitrage geldende Arbitragereglement of (ii) de rechtbank van het land waar de Koper zijn statutaire zetel of vestiging heeft (de "alternatieve forums"), in plaats van via de bevoegde rechtbank.
(b) In het geval dat de Leverancier zijn vorderingen voorlegt aan het NAI zal het arbitragepanel bestaan uit één arbiter. De plaats van arbitrage is Amsterdam, Nederland. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in het Engels.
c) Indien de Leverancier zijn vorderingen voorlegt aan een van de voornoemde alternatieve fora, verkrijgt de Koper van rechtswege het recht om een tegenvordering in te stellen bij het door de Leverancier gekozen alternatieve forum.
d) Indien een zaak aanhangig wordt gemaakt bij de bevoegde rechter, houdt elke andere rechterlijke instantie waarbij de zaak eerder aanhangig is gemaakt, haar uitspraak aan totdat de bevoegde rechterlijke instantie zich onbevoegd verklaart ten aanzien van de Overeenkomst (inclusief deze Voorwaarden).
(e) Een verzoek om voorlopige of bewarende maatregelen kan alleen worden ingediend bij de bevoegde rechtbank, onverminderd het recht van de Leverancier om een verzoek om voorlopige of bewarende maatregelen in te dienen bij de bevoegde rechter in het land waar de Koper zijn statutaire zetel of vestigingsplaats heeft.
f) De artikelen 13.8 en 13.9 betreffende het toepasselijke recht en de rechterlijke bevoegdheid worden geacht bepalingen te zijn die losstaan van de andere bepalingen van de Overeenkomst (met inbegrip van deze Voorwaarden). De geldigheid van deze bepalingen kan niet worden aangevochten louter op grond van het feit dat de Overeenkomst of een bepaling van de Overeenkomst (met inbegrip van deze Voorwaarden) niet geldig zou zijn.